Harmadik Évezredbe Alapítvány

Több, mint 15 éve az Út a Harmadik Évezredbe Alapítvány alapítói és kuratóriuma úgy döntött, hogy iskolát alapít.
Alapítványt, a Fővárosi Bíróság 1998. augusztus 12-én vett nyilvántartásba. Az Alapítvány alapvető céljának tekinti az újonnan létrejött magyar piacgazdasági viszonyoknak megfelelni tudó szakmai közép- és felsőfokú képzési formák megteremtését. A szakképzés fejlesztésének előmozdítására az alapító okiratban megjelölt céljának eleget téve az Alapítvány 2000. június 14-én Út a Harmadik Évezredbe Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola elnevezéssel egy-, illetve kétéves, nappali tagozatos, közgazdasági és külkereskedelmi közép- és felsőfokú szakmai képzést nyújtó szakközépiskolát hozott létre. 2012. szeptember 1-én az intézménynek névváltozása történik az Út a Harmadik Évezredbe Kemény János Műszaki és Kereskedelmi Szakközépiskola. Az intézmény működése az Alapítvány támogatásán kívül az állami normatív támogatásra épül.
Az iskola a 15. tanévében megújult, új képzésekkel, frissített szakmakínálattal várja leendő tanulóit. Hisszük, hogy a sikeres élethez szükséges egy szakma ismerete is, ezért az iskola továbbra is főként a szakképzéssel foglalkozik, azonban a következő tanévtől elindítjuk esti munkarendű gimnáziumunkat is, hozzásegítve ezzel a tanulni vágyókat az érettségi megszerzéséhez.
Az átalakult piaci helyzetben és oktatási világban a szakképzés ismét megbecsültebb lett, a jó szakma megszerzése nem egyszer komoly előnyt jelent a munkaerő-piacon.


Kik választják iskolánkat?
Olyan fiatalok, akik piac- és keresőképes szakmát szeretnének tanulni annak érdekében, hogy sikeresen be tudjanak kapcsolódni a munka világába. Másrészt olyan fiatalok is, akik nem nyertek felvételt a felsőoktatási intézménybe, ezért inkább OKJ szerinti szakmát kívánnak tanulni, és ezen tudás megszerzésével kilépni a munkaerőpiacra, keresőképes foglalkozás megszerzése céljából. Emellett olyan felnőtt korúak is, akik esti tagozaton kívánják bővíteni szaktudásukat, illetve első, második szakképesítésüket megszerezni annak érdekében, hogy a jelenlegi állásukat megtarthassák, vagy jelenlegi munkahelyükön előrelépési lehetőségük lehessen, illetve munkanélküliként, GYED-ről visszajövőként, pályakezdőként szakképzettséggel rendelkezve bekapcsolódhassanak a munka világába.
Sajnálatos tendencia, hogy a munkanélküli fiatalok száma az elmúlt 5 évben az alábbi KSH táblázat alapján, látható módon folyamatosan emelkedik. Kivételt képez a 15-19 éves korosztály 2010 és 2011-es adata, de a tankötelesség korhatárának tervezett csökkentésével elképzelhető, hogy ez a tendencia is az ellenkezőjére fordul.
A gazdasági válság ellenére is nagy kereslet van a jó szakmunkásokra, egyre nehezebb a cégeknek jól képzett munkaerőt találni. Emiatt egyre több nemcsak alapfokú végzettségű, de frissen érettségizett vagy állástalan fiatal választ OKJ-s képzést a hatékonyabb munkaerő-piaci érvényesülés reményében.
A fentieket felismerve az iskolaalapító szándéka az volt, hogy ajánljunk fel az alapfokú végzettségű, vagy érettségizett fiataloknak egy – az életkori sajátosságaiknak megfelelő – iskolarendszerű képzés lehetőségét, mégpedig olyan képzési kínálattal, mely egyben megfelel a korszerű munkaerő-piaci igényeknek.
Várhatóan tanulóink általában az első szakképesítésüket szerzik meg, ezért számukra az alapképzés ingyenes. A második szakképesítés megszerzése esetén a tanulók havi részletekben fizethető, térítéses képzésben vehetnek részt, a beiskolázási korhatár figyelembe vételével. Az iskola által felajánlott – érettségit, mint bemeneti végzettséget előíró – képzések részét képezhetik az egyetemi, főiskolai tanulmányokra való szakirányú felkészülésének is.

Az iskolánkba jelentkező fiatalok (célcsoport) jellemzői:
Az iskola által megcélzott tanulói kör az a réteg, akik a sikeres alapfokú (8 általános) végzettség, a 10. osztályos bizonyítvány vagy a gimnáziumi érettségi megszerzése után egzisztenciális, szociális vagy tanulmányi okok miatt nem kívántak további közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytatni, vagy tanulmányaik megkezdésekor nem alakult még ki bennük a megfelelő pályaorientáció.
Az iskolába sok különböző iskolából, iskolatípusból, az ország minden területéről, igen eltérő tanulmányi eredménnyel, változatos tanulási szokásokkal, gyakran tanulási kudarcokkal és eltérő szociokulturális, családi háttérrel érkeznek a tanulók. Erőteljesen eltérő a motivációs bázisuk, érdeklődési körük, viselkedéskultúrájuk, a világról, emberekről, embercsoportokról alkotott felfogásuk, értékrendjük. Ebből adódik, hogy a munka világáról, a munkavégzéssel kapcsolatos attitűdökről, munkatapasztalatokról is igen vegyes képet mutatnak. Ehhez társulnak még az életkori sajátosságokból adódó testi, lelki és szociális fejlődésből származó olyan fiziológiásnak mondható változások, fejlődésjegyek, mint: a „fél-felnőtt” állapot bizonytalansága, én-, pálya-, párválasztási identitás kivívásának küzdelmei, érzelmi leválás a szülőkről, önállósulási, akaratmegvalósítási törekvések. Sok esetben további befolyásoló tényező a földrajzi távolság a szülőhelytől, családtól, barátoktól, ha kollégiumba, ismerősökhöz vagy albérletbe költözik a tanuló.
Hogyan segíti az iskola a tanulóit a sikeres életpálya megalapozásában a szakképző évfolyamokon?
Az érettségi megszerzése utáni szakképzésbe való bekapcsolódáskor, vagy a 16. életév után megkezdett szakiskolai képzésben való részvétellel korán megtapasztalják, hogy a szakmai, tantárgyak, tantárgycsoportok tanulásánál a készségfejlesztésen, a gyakorlatban való kipróbáláson van a hangsúly. Az elméletigényesebb tudásanyag is gyakorlatorientált, változatos – a munka világára hasonlító – módszerek átadásával történik.
Az iskolai szaktantermi tanirodai és tanműhelyi kiscsoportos gyakorlatokon az állandó aktivitás, önálló produkció előállítása miatt jó légkörben és munkalelkesedéssel folyik a munka. A különböző vállalkozásoknál, intézményeknél töltött rendszeres és összefüggő szakmai gyakorlaton élőben megtapasztalt munkavégzés segíti legjobban a tanulók felelős döntését a konkrét munkahely és munkakör megválasztásában.

Gyakran előfordul, hogy a szakmai gyakorlaton munkahelyet is kínálnak az ott dolgozó tanulóknak. A munkára nevelés fontos lehetősége az életpálya modell alapján szervezett szakmai gyakorlat, melynek lényege, hogy a tanulók munkahelyi körülmények között tudják a szakmához szükséges kompetenciákat elsajátítani. Megtanulják a csapatmunka, együttműködés előnyeit, a stressz-tűrést, a szolgáltató jellegű beállítottságot. A munka elősegíti a kognitív és problémamegoldó képességek fejlesztését, logikus és kritikus gondolkodásra neveli tanulókat. Fejleszti fizikai állóképességüket, tulajdonságaikat, személyes képességeiket és tulajdonságaikat, szociális és kommunikációs találékonyságukat, megfigyelőképességüket, memóriájukat és mindösszesen reális szakmai önértékelésüket.
Az iskola képzési irányai
A képzési irányok kiválasztásánál alapvető szerepet játszottak a régióban regisztrált hiányszakmák, valamint a hazai és európai munkaerő-piaci tendenciák.
Köztudott, hogy az Európai Unió munkaerőpiacán 2020-ig a legtöbb szabad álláshelyet az egészségügyi szépészeti és ehhez kapcsolható szolgáltatások területén prognosztizálják, és ez a tendencia várható a hazai munkaerőpiacon is. Jók az elhelyezkedési esélyek az elektronika, biztonságtechnika és az informatika területén, valamint az autóiparban is.
A fentieket figyelembe véve, a régióban legjobban kamatoztatható szakmák közül, azokat oktatjuk, melyekhez biztosítani tudjuk a megfelelő infrastruktúrát és humán erőforrást.
Az iskola főbb adatai
Az intézmény neve: Út a Harmadik Évezredbe Kemény János Műszaki Kereskedelmi Szakképző Iskola és Gimnázium
Rövidített név: Út a Harmadik Évezredbe SZKI
Az intézmény azonosítói:
Az intézmény OM-azonosítója: 101487
Az intézmény nyilvántartási száma: 320. szám
Az intézmény adószáma: 18167649-1-42

Az intézmény alapítója, fenntartója, felügyeleti szerve:
Alapító megnevezése, címe:
Út a Harmadik Évezredbe Alapítvány 1165 Budapest, Nádor u. 25.
A fenntartó megnevezése, címe
A Harmadik Évezred Oktatásért Alapítvány 1046 Budapest, Nádor u. 25.
A felügyeleti szerv neve, címe
Budapest Főváros Kormányhivatal
1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Az intézmény működési területe: országos
Az intézmény tevékenységei:
• ellátandó alaptevékenység: szakközépiskolai oktatás
• alaptevékenységéhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége: oktatást kiegészítő egyéb tevékenységek / tanórán kívüli oktatás ellátása, szakmai vizsgáztatás/
Az intézmény képviseletére jogosultak
az intézmény vezetője /igazgatója/, valamint az általa megbízott, kinevezett helyettesei.
Kiindulási alapelvek
Az alapelvek meghatározásában a munkaerő-piaci kihívások, az embereszményről körvonalazható kép, az oktatás-nevelési és működési elképzelések határoznak. Kiindulásként az alábbi oktatási-nevelési alapelvek rögzíthetők:
nem tekintjük magunkat elitiskolának, de felvesszük a versenyt a hasonló típusú intézményekkel,
nem kötjük magunkat egyetlen társadalmi, filozófiai irányzathoz sem, de biztosítjuk tanulóink számára a sokszínű tájékozódás lehetőségét, a különböző gondolati rendszerek megismerését,
szilárd értékrendet, az életkori sajátosságokhoz szabott konkrét társadalmi kapaszkodókat igyekszünk nyújtani diákjainknak,

nem kapcsolódunk egyetlen ismert pedagógiai iskolához, programhoz sem, de nyitottak vagyunk az új pedagógiai módszerek irányában,
csak közösen vállalható célokat állítunk a nevelőtestület elé, s csapatmunkára építünk,
a tanulói befogadásra építő, de a közössé tett normákon belül széles cselekvési teret hagyó oktatás-nevelést valósítunk meg,
az OKJ központi programokat alapul véve önálló helyi tantervet dolgozunk ki és azokat folyamatosan dolgozzuk át a munkaerőpiac követelményei alapján,
A gyermek, a tanuló, a szülő és az alkalmazott nem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, megtagadására és
nem érheti hátrány világnézeti, lelkiismereti, politikai meggyőződése miatt. A kiindulási alapelvek birtokában fogalmazható meg a nevelőtestület által közösen vállalható oktatási-nevelési célrendszer.
A magas szintű teljesítményre és munkára való nevelés területén
Az iskola
• maximálisan elősegíti, értékeli és jutalmazza a jó, jeles és kitűnő teljesítményt.
• minden feltételt biztosít az átlagos, és az átlag alatti teljesítményű diákok számára a felzárkózásuk illetve eredményességük növelése érdekében.
• értékelési rendszerének alapja az egyenlő elbírálás elve.
• szakképző iskolaként különösen elismeri és támogatja a szakmai gyakorlatokon nyújtott egyenletesen jó, kiemelkedő teljesítményt.
• ellenőrzési és értékelési rendszere minden tekintetben a folyamatos és rendszeres magas szintű munkavégzésre nevel a reális és életvitelszerű önértékelés és önellenőrzés kialakulása céljából.
• a tanulóit és munkatársait a teljesítmények következetes értékelésével motiválja a jobb eredmények elérésére. Ennek érdekében tanulmányi ösztöndíj, szakmai gyakorlati ösztöndíj és teljesítményértékelési rendszert működtet. A legjobbak a Leonardo program vagy iskolai, országos szakmai versenyek keretében is bizonyíthatják, hogy hazai és nemzetközi szinten is megállják helyüket.

• figyelmet fordít arra, hogy az egyes személyiségek képességeiket kibontakoztathassák, és azt hasznosíthassák egyéni, közösségi és társadalmi szinten, valamint a munka világában. Ennek érdekében személyiség-centrikus és kompetencia-alapú gyakorlatorientált pedagógiai módszereket alkalmaz.
További célok:
Célunk az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása.
Célunk, hogy a nálunk végzett tanulók kezeljék úgy a megszerzett tudást, mint természetes segítőtársat, a kapott szakmai alapképzettségen alakuljon ki bennük a további szakképesítések megszerzésének igénye.
Fentiekkel összefüggésben tanulóink legtöbbször élnek az iskolai falai között azzal a felkínált lehetőséggel, hogy az adott képzési idő alatt akár több szakképesítést és/vagy szakmai nyelvvizsgát is szerezzenek, illetve nemzetközileg elismert számítástechnikai végzettségre tegyenek szert (ECDL start vagy komplex).
Tanulóink legyenek tudatában annak, hogy az elkövetkező évtizedekben a JÓ SZAKEMBER lesz a legkeresettebb a hazai és európai munkaerőpiacon, aki a számítógépes technikát és kommunikációs lehetőségeit napi munkaeszközként használja, illetve egy-két idegen nyelven (általános és/vagy szakmai) is kommunikál.
Olyan szakembereket szeretnénk képezni:
• akik azon túl, hogy eredményesen teszik le vizsgáikat, képesek és akarnak többet tudni választott szakmájukból, mint a kötelező tananyag,
• átlátják szakmájuk egészét, és a hozzá kapcsolódó szakmai területeken is jártasak,
• rendelkeznek szakmai elhivatottsággal, szeretik a munkát magát,
• tisztában vannak saját értékeikkel, szakmai identitásukkal.
Ennek kivitelezése igen nehéz feladat a gyakorlatban, nagyban függ a tanulók rátermettségétől, illetve az őket felkészítő pedagógusaink, szakoktatóink, alkalmazottaink gyakorlatorientált szemléletétől, példamutató, motivációs, energetizáló hozzáállásától, módszereitől.

 

 

A szakképző évfolyamokon az egyes szakmák oktatásánál a vonatkozó szakmai és vizsgakövetelményekben és a szakmai kerettantervekben előírtakat is maradéktalanul figyelembe vesszük, alkalmazzuk.
Az Út a Harmadik Évezredbe Kemény János Műszaki és Kereskedelmi Szakképző Iskola és Gimnázium a következő iskolarendszerű szakmai képzést biztosítja az alábbi területeken:
Szakiskola: szakiskolai nevelés-oktatás 9-11. évfolyamon, illetve 10. évfolyamot követően.

Partnerünk, akiivel közös projektet valósított meg iskolánk:
Felső-Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete
A projekt megnevezése: „Ördögök és Angyalok” Projektazonosító: TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0045
A projekt általános célja a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak segítése, a rendőrségi háló és a fogadó intézmény együttműködésének erősítése által.
Célunk volt, hogy a részt vevő kamaszok a program keretein belül, interaktív, kreatív és játékos foglalkozások, valamint az edzések keretében a közösségi élményen túl önismeretre, önfegyelemre is szert tehetnek, amelyek birtokában könnyebben birkóznak meg a mindennapok nehézségeivel.
Ezen felül A gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek jól hasznosítható, könnyen elérhető információkat, módszereket, képességeket szerezzenek arról, hogyan oldhatóak fel a konfliktusok erőszakmentes eszközökkel.
Az iskola pedagógusai, a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók és egyéb, a gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek részére
• Képzés a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára pedagógus továbbképzési program 3 napban 30 órában.
• Konfliktuskezelő tréning 2 napban 16 órában.
• Mediátor tréning 5 napban 40 órában.
Gyermekvédelmi szakemberek, pedagógusok, rendőrök, büntetés-végrehajtásban dolgozó és egyéb gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó szakembereknek
• Egyéni coachnig legalább 5 fő részére, résztvevőnként 5 alkalommal 10 órában.
• Hatékony tanuló megismerési technikák 3 napban 30 óránban.
• Konfliktuskezelő tréning 2 napban 16 órában
• Mediátor tréning 5 napban 40 órában
• Egyéni coachnig legalább 5 fő részére, résztvevőnként 5 alkalommal 10 órában

Fiatalok részére nyújtott programjaink
• Ismeretterjesztő, bűnmegelőzési célú, valamint az áldozattá válás megelőzését szolgáló interaktív tájékoztató workshopok szervezését és tartását 3 alkalommal, 18 órában.
• Bűnmegelőzési, jóvátételre érzékenyítő foglalkozások szervezetését és tartását 3 alkalommal, 18 órában.
• Bűnmegelőzési célú tábor szervezését és lebonyolítását 15 fő célcsoport résztvevővel, bűnmegelőzési célú tábor műhelymunka, nem formális tanulás 7 nap (6 éjszaka) 42 órában.
• Konfliktuskezelés csoportfoglalkozásokat dráma pedagógia módszerekkel 3 csoport részére, csoportonként 2 nap, 16 órában.
• Esetmegbeszélő szakmai műhelyeket a diákokkal, 6 alkalommal, 30 órában.
• Dráma-, élménypedagógiai és a közösséghez tartozást erősítő sportfoglalkozásokat 12 alkalommal, 36 órában.
• „Civil órák” – műhelymunka programsorozat szervezését és tartását 5 alkalommal, 25 órában.
• Diákmediátorok felkészítő workshopját 2 csoport részére, csoportonként 5 nap, 30 órában.
• Helyreállító (resztoratív) módszerekkel csoportok elindítását, a resztoratív műhelyek tartását 5 alkalommal, 15 órában.
• Kulcsemberek felkészítését szupervíziós kísérésre – az önálló csoportvezetésre 12 alkalommal, 48 órában.
Fiatalok részére nyújtott programjaink A rendőrség közreműködésével
• A rendőrség ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési osztályaival közös programok szervezését; „Egy iskola – egy rendőr” program (kialakítását) továbbfejlesztését, a rendőrök aktív részvételének biztosítása az iskolai a bűnmegelőzési programokban,
• 3 alkalommal közös nyílt napok szervezését iskola-rendőrség.
Támogatóink voltak:
• Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
• Kontakt Képző központ Kft.
• Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
• Zsigmond Király Főiskola

fidlergabor.com

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük